PRONÁJEM RESTAURACE KD CRYSTAL

Č.j.: MUCL/8930/2023     1/2023/OŠKSaCR
MĚSTO ČESKÁ LÍPA
===================
prostřednictvím odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Česká Lípa
dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE ZÁMĚR PRONAJMOUT
na dobu neurčitou
od 1. 5. 2023

prostory k podnikání v objektu Kulturního domu Crystal,
Česká Lípa, Boženy Němcové 2942, o celkové výměře 421 m2:

Restaurace včetně baru……………………………………………………………… 182 m2
Kuchyň …………………………………………………………………………………….. 101 m2
Sociální zařízení 2x…………………………………………………………………….. 63 m2
sklad 3x ………….…………………………………………………………………………. 49 m2
šatna 2x ………….…………………………………………………………………………. 26 m2

za nabídkovou cenu ročního nájemného

Poplatek za el. energii a vodné a stočné bude účtován samostatně dle poměrových měřidel.
Účelem pronájmu je provozování restaurace vč. baru s kuchyní a kavárny pro širokou veřejnost a návštěvníky kulturního domu Crystal.
Kritérii pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení budou:
- charakter činnosti (ve smyslu její souvislosti s činností správce objektu – příspěvkové organizace Kultura
Česká Lípa)
- atraktivita návrhu budoucího využití prostor
- nabízená cena ročního pronájmu
- zkušenosti s provozováním obdobného restauračního zařízení.

Další informace k podmínkám pronájmu a požadavky k obsahu nabídek mohou zájemci získat v sídle příspěvkové
organizace Kultura Česká Lípa, Boženy Němcové 2942, 1. patro – paní Tereza Vraná (tel. 487 522 300, 777 074
043). Do výběrového řízení budou zařazeny pouze nabídky předložené písemnou formou v zalepené obálce
označené „Výběrové řízení – pronájem restaurace KD Crystal“, zaslané na adresu sídla příspěvkové organizace
Kultura Česká Lípa a doručené nejpozději do 11. 4. 2023 do 10:00 hodin.

Městský úřad Česká Lípa
odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu
Ing. Helena Musilová
vedoucí odboru
v z. Jana Veindlová
zástupce vedoucího

Zapsala: Martina Matušková
Vyvěšeno dne: 19. 1. 2023
Sejmuto dne: 12. 4.2023 

PRONÁJEM RESTAURACE KD CRYSTAL
Menu