PRONÁJEM DIVADELNÍ KAVÁRNY A BARŮ

NABÍZÍME PRONÁJEM DIVADLENÍ KAVÁRNY A TŘECH BARŮ v nově zrekonstruovaném Jiráskově divadle.

 

Č.j.: MUCL/48506/2023 8/OŠKS/2023
MĚSTO ČESKÁ LÍPA
===================
prostřednictvím oddělení školství, kultury a sportu Městského úřadu Česká Lípa
dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
OZNAMUJE ZÁMĚR PRONAJMOUT
na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou od 01.09.2023 prostory určené k podnikání v budově Jiráskova divadla o celkové výměře 229 m2:
• prostory kavárny v 1 n. p. v Panské ulici 219, Česká Lípa a
• prostory divadelních barů u hl. foyer, přísálí a malého sálu ve 2 n. p. a 3 n. p. v Panské ulici 219, Česká Lípa,

Podmínky budoucího nájmu
Doba pronájmu od 01.09.2023 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.
Účel nájmu je provozování divadelní kavárny pro návštěvníky kulturních akcí v Jiráskově divadle i pro širokou
veřejnost a tří barů pro návštěvníky Jiráskova divadla ve dnech konání kulturních akcí.
Kromě nájmu bude nájemce hradit služby s nájmem spojené, a to elektrickou energii, vodné, stočné a teplo.
Služby budou u divadelní kavárny účtovány dle skutečné spotřeby podle stavu poměrových měřidel a u barů
paušální částkou.

Podmínky pro podání nabídky
Zájemce v nabídce uvede:
• Identifikační údaje: jméno, příjmení/název, bydliště/sídlo, datum narození/IČ.
• Doklad prokazující praxi zájemce v oboru kavárenství, cukrárenství nebo obdobném provozu v trvání nejméně 3
let.
• Nabízenou roční cenu nájmu za:
- prostory divadelní kavárny v 1 n. p. – minimální nabízená roční cena činí 174 000 Kč
- vybavení divadelní kavárny v 1 n. p. – minimální nabízená roční cena činí 36 000 Kč
- prostory barů ve 2 n. p. a 3 n. p. - minimální nabízená roční cena činí 102 000 Kč
- vybavení barů ve 2 n. p. a 3 n. p. - minimální nabízená roční cena činí 34 000 Kč

Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny za nájem všech prostor a vybavení v součtu. Nejlépe bude
hodnocena nejvyšší nabídka.
Prohlídka prostor je možná po domluvě s kontaktní osobou: pan Jan Horčička, tel. č. 777 074 934.

Způsob podání nabídek
Do výběrového řízení budou zařazeny pouze nabídky podané v zalepené obálce označené „Pronájem nebytových
prostor v objektu „JD“, neotevírat – „Výběrové řízení“ dodané na adresu sídla příspěvkové organizace Kultura
Česká Lípa, Boženy Němcové 2942, 470 01 Česká Lípa a doručené nejpozději do 02.05.2023 do 10:00 hodin. K
nabídkám přijatým po tomto termínu nebude přihlíženo.

Městský úřad Česká Lípa
oddělení školství, kultury a sportu
Jana Veindlová
vedoucí oddělení

Přílohy: Příloha č. 1 - Vybavení prostor
Příloha č. 2 - Plánky prostor
Zapsala: Martina Matušková
Vyvěšeno dne: 12.04.2023
Sejmuto dne: 03.05.2023

PRONÁJEM DIVADELNÍ KAVÁRNY A BARŮ
Menu